Integritetspolicy

SquareTrade Europe Limiteds integritetspolicy

SquareTrade Europe Limited, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD1070, Malta, (”vi”, ”oss” eller ”SquareTrade”) åtar sig att skydda och respektera SquareTrade-kunders integritet.

Detta meddelande förklarar den grund på vilken personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss, behandlas av oss. Läs följande noga för att förstå våra synsätt och metoder beträffande dina personuppgifter och hur vi behandlar dem.

SquareTrade behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 eller eventuell motsvarande nationell lagstiftning (tillsammans dataskyddsförordningen (GDPR)). I enlighet med dataskyddsförordningen ska SquareTrade vara (i) en gemensamt personuppgiftsansvarig med företag genom vilka SquareTrade agerar som mellanhand för försäkringar inom EU och (ii) ett personuppgiftsbiträde för företag för vilkas räkning SquareTrade administrerar försäkringar.

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vill kontakta SquareTrade beträffande någon av dina rättigheter gällande dina personuppgifter kontaktar du SquareTrade på: privacy@squaretrade.com.

1. Vilken information behandlar vi om dig?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter från dig till följd av din interaktion med våra webbplatser: www.squaretrade.fi, www.squaretrade.at, www.squaretrade.se, www.squaretrade.es, www.squaretrade.pt, www.squaretrade.dk, www.squaretrade.de, www.squaretrade.no och www.squaretrade.nl (”våra webbplatser”) eller enligt vad som beskrivs nedan.

Information som du ger oss

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du utför följande aktiviteter:

 • Registrerar ditt krav
 • Loggar in på ditt konto
 • Uttrycker intresse för eller köper våra produkter eller tjänster
 • Begär information
 • Skickar kommentarer eller frågor till oss
 • Använder våra webbplatser eller applikationer på tredjepartswebbplatser eller -plattformar

De personuppgifter som du kan tillhandahålla genom att utföra ovannämnda aktiviteter och som vi kan samla in och behandla inbegriper:

 • Namn
 • Bosättningsland
 • E-postadress
 • Kontots användarnamn och lösenord
 • Bostads- och faktureringsadress
 • Telefonnummer, inklusive mobilnummer
 • Betalningsinformation
 • Mobiltelefoners IMEI
 • Meddelandeinnehåll, som kommentarer eller frågor.

Information som vi samlar in om dig

Med avseende på dina besök på våra webbplatser samlar vi in följande information automatiskt:

 • teknisk information, inklusive den IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszonsinställning, webbläsartilläggens typer och versioner, operativsystem och plattform
 • information om ditt besök, inklusive fullständiga webbadresser (URL), klickström till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter eller tjänster som du visat eller sökt efter, sidosvarstider, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (som bläddring, klick och muspekning), metoder som används för att lämna sidan och eventuellt telefonnummer som används för att ringa våra kundtjänstnummer.

2. Vilka cookies använder vi?

Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare på vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en god upplevelse när du bläddrar på vår webbplats och låter oss även förbättra vår webbplats.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på hårddisken på din dator. Varje gång du återvänder till vår webbplats hämtar webbläsaren cookien och skickar den till webbplatsens server.

Vi använder följande cookies på vår webbplats:

 • Strängt nödvändiga cookies – dessa är cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera. De omfattar till exempel cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra områden på vår webbplats.
 • Analytiska cookies/prestandacookies – med dessa kan vi känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare förflyttar sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra sättet som webbplatsen fungerar, till exempel genom att se till att användare hittar det de letar efter enkelt eller genom att se vilka versioner av vår webbplats som fungerar bäst.
 • Funktionalitetscookies – dessa används för att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll till dig och komma ihåg dina inställningar.

Du kan blockera cookies genom att aktivera den inställning i din webbläsare som låter dig avvisa alla eller vissa cookies. Om du dock använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive nödvändiga cookies) kanske du inte kommer åt vår hela webbplats eller delar av den.

Förutom strängt nödvändiga cookies och funktionalitetscookies utgår alla cookies efter 30 dagar.

3. Vilka är våra rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter?

Beträffande dina personuppgifter som vi behandlar i samband med produkter eller tjänster som vi erbjuder dig och/eller när vi uppfyller skyldigheter gentemot dig, samlar vi in personuppgifterna för att fullgöra ett avtal som du är part till eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.

Beträffande dina eventuella andra personuppgifter som vi behandlar i samband med din interaktion med någon av våra webbplatser behandlar vi personuppgifterna för att utföra våra berättigade intressen att göra våra tjänster tillgängliga för dig genom våra webbplatser och uppnå våra relaterade verksamhetsmål, inklusive identitetsverifiering och förebyggande av bedrägeri.

Vi kan även behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter som vi innehar om dig på följande sätt.

Information som du ger oss

Vi använder denna information för att:

 • tillhandahålla och leverera produkter och tjänster
 • skicka relevant information, inklusive bekräftelser, fakturor, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, supportmeddelanden och administrativa meddelanden
 • svara på dina kommentarer och frågor och tillhandahålla kundservice
 • vidta åtgärder för att lösa eventuella problem som du tar upp
 • driva och förbättra våra webbplatser
 • verifiera din identitet och förhindra bedrägeri
 • uppfylla våra rättsliga förpliktelser
 • ge dig information om våra andra tjänster.

Information som vi samlar in om dig

Vi använder denna information enligt vad som anges ovan och:

 • för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig
 • för att förbättra våra webbplatser så att innehåll presenteras på det effektivaste sättet för dig och för den enhet på vilken du visar innehållet
 • som en del av våra ansträngningar för att hålla våra webbplatser säkra
 • för att låta dig delta i vår tjänsts funktioner när du väljer att göra det
 • för att administrera våra webbplatser och för interna åtgärder, inklusive för felsökning, dataanalys, tester, forskning, statistik och undersökningar
 • för att verifiera din identitet och förhindra bedrägeri
 • för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

5. Vem kan vi dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • våra försäkringsgivare, tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som arbetar för oss eller för vår räkning och behöver tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla oss sina tjänster och utföra vissa funktioner för vår räkning. Dessa tredje parter har endast tillgång till din information för att utföra dessa tjänster eller uppgifter för vår räkning;
 • vårt moderbolag, dotterbolag, samriskföretag eller andra företag under vår gemensamma kontroll (”närstående företag”) för intern administration och förvaltning, leverans av våra tjänster, intern analys, datahantering och teknisk support. När vi delar information med våra närstående företag kräver vi att de följer denna integritetspolicy;
 • tredje parter i samband med en sammanslagning, finansiering, förvärv eller upplösning, transaktion eller förfarande som inbegriper en försäljning, överföring, avyttring eller redovisning av hela vår verksamhet eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar till ett annat företag;
 • en annan part om vi blir insolventa eller på annat sätt upphör med verksamheten och en sådan tredje part ska då behandla dina personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy;
 • försäkringsgivare för att tillhandahålla försäkring och hantera krav och åtgärder under vissa omständigheter;
 • andra parter av rättsliga skäl, som offentliga och statliga myndigheter för att svara på deras eventuella begäranden, eller andra rättsliga myndigheter, yrkesverksamma eller domstolar för att följa domstolsbeslut och andra rättsliga förfaranden, vidta tillgängliga åtgärder, begränsa skador som vi kan åsamkas, skydda vår verksamhet eller skydda våra, dina och andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och
 • våra närstående företag och/eller tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla marknadsföring, men endast om du har samtyckt till att få sådan marknadsföring från oss.

6. Vart överför och var lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som samlas in av SquareTrade kan lagras eller behandlas i USA, Storbritannien eller något annat land där SquareTrade eller dess närstående bolag, dotterbolag eller tredjepartstjänsteleverantörer har anläggningar. SquareTrade har inrättat följande skyddsmekanismer beträffande överföringar av dina personuppgifter till länder utanför EES som inte tillhandahåller samma nivå av personuppgiftsskydd.

Standardavtalsklausuler

Vi har verkställt standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen beträffande överföringar av dina personuppgifter till SquareTrade, Inc. i USA och SquareTrade Limited i Storbritannien. I enlighet med dataskyddsförordningen fungerar SquareTrade, Inc. och SquareTrade Limited som personuppgiftsbiträden avseende sådana överföringar och SquareTrade Europe Limited fungerar som personuppgiftsansvarig. Både vi, SquareTrade, Inc. och SquareTrade Limited säkerställer att vi använder standardavtalsklausuler med alla leverantörer som vi anlitar i samband med behandlingen av dina personuppgifter utanför EU, Storbritannien och/eller USA.

7. Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi?

Dina personuppgifters konfidentialitet och säkerhet är mycket viktiga för oss. Vi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda din information mot förlust, obehörig åtkomst, användning, modifiering eller utlämnande, inklusive användning av kryptering och andra tekniska skyddsåtgärder för att minska säkerhetsriskerna.

Vi ser till att vi har dataskyddsavtal med alla tjänsteleverantörer som vi anlitar för att uppfylla dina begäranden i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vi granskar våra interna säkerhetspolicyer och -riktlinjer då och då för att ta hänsyn till ny teknik och nya metoder, risken med behandlingen och typen av uppgifter som skyddas. Vi begränsar åtkomsten till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett berättigat behov att komma åt sådan information och begränsar lagringsperioder för att inte behålla uppgifter längre än nödvändigt.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Trots att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till vår webbplats. All överföring sker på egen risk. När vi har fått din information använder vi strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

8. Vilka rättigheter har du beträffande dina personuppgifter?

Du kan ha följande rättigheter beträffande dina personuppgifter i den utsträckning det medges av dataskyddsförordningen:

 • korrigera eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig
 • få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter
 • få behandlingen av dina personuppgifter begränsad där du bestrider deras korrekthet, om du anser att behandlingen är olaglig, om du på annat sätt invänder mot behandlingen eller när vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för ett rättsligt anspråk
 • få tillgång till dina personuppgifter och rätten att få kopior av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra kopiorna till en annan personuppgiftsansvarig under vissa omständigheter
 • lämna in ett klagomål till din nationella tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att några av dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Om du vill kontakta SquareTrade beträffande någon av rättigheterna gällande dina personuppgifter kontaktar du SquareTrade på: privacy@squaretrade.com. Vi behöver validera din identitet innan vi vidtar åtgärder avseende ditt utövande av någon av ovannämnda rättigheter.

Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring från oss kan du även ta tillbaka ev. samtycke som du gett oss att behandla dina personuppgifter genom att skicka e-post till: privacy@squaretrade.com. Om du tar tillbaka ditt samtycke slutar vi behandla de relevanta personuppgifterna utom i den utsträckning vi har andra grunder för att behandla dem enligt tillämpliga lagar.

9. Finns det risker om jag går in på tredjepartswebbplatser från webbplatsen?

Våra webbplatser kan då och då innehålla länkar till och från andra webbplatser eller plattformar.

Om du följer en länk till, eller delar något på någon av dessa webbplatser eller plattformar, bör du observera att de har sina egna integritetspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dessa andra policyer. Kontrollera dessa policyer innan du skickar några personuppgifter.

10. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

SquareTrade behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och/eller fullgöra våra åtaganden enligt tillämpliga avtal med kunder och affärspartner.

11. Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kan ändra vår integritetspolicy emellanåt och anger policyns datum genom att ändra datumet för senaste uppdatering nedan. Vi lämnar ytterligare meddelande om dessa ändringar är väsentliga.

Senast uppdaterad 5 november 2020