För att den här hemsidan ska kunna fungera använder den sig av cookies (även kallade webbkakor). Dessa är till exempel nödvändiga för att du ska förbli inloggad när du byter mellan olika delar av hemsidan. Om du stannar på sidan ger du medgivande till att vi använder de cookies som krävs för att den ska fungera. Ifall du vill ha mer information om detta eller vill ändra inställningarna kring sidans bruk av cookies kan du läsa punk 2 på vår sida om personuppgiftslagen. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies) kommer vissa delar av vår hemsida inte fungera som de ska. Vänligen notera att vi inte använder oss av cookies som inte absolut är nödvändiga t.ex. cookies for att samla information i analyssyfte.

Webbplatsens ägare; Avtal för användarvillkor

Dessa användarvillkor ("användarvillkor") gäller för SquareTrades webbplats som finns på www.squaretrade.com och alla associerade webbplatser som är länkade till www.squaretrade.com av SquareTrade, dess dotterbolag och anslutna bolag, inklusive SquareTrades webbplatser runt om i världen (gemensamt ”webbplatsen”). Webbplatsen tillhör SquareTrade, Inc. ("SquareTrade") och dess licensgivare. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DEM SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

SquareTrade förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om dessa användarvillkor har ändrats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter meddelande om ändringar innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Så länge som du följer dessa användarvillkor ger SquareTrade dig personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad befogenhet att besöka och använda webbplatsen.

Användning av innehåll på denna webbplats
All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, design och datorkod (gemensamt ”innehåll"), inklusive men inte begränsat till design, struktur, urval, koordination, uttryck ”utseende och känsla” och arrangemang av sådant innehåll som finns på webbplatsen ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till SquareTrade och skyddas av företagsprofil, upphovsrätt, patent- och varumärkeslagar samt diverse andra immateriella rättigheter och lagar om orättvis konkurrens.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll kopieras, reproduceras, ompubliceras, uppladdas, publiceras, offentliggöras, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive "spegling") till någon annan dator, server, webbplats eller något annat medium för publicering eller distribution eller för något kommersiellt företag, utan föregående skriftligt, uttryckligt tillstånd från SquareTrade.

Recensioner, kommentarer, kommunikation och annat innehåll
Du kan skicka in kommentarer och tillhandahålla annat innehåll så länge som innehållet inte är obscent, olagligt, hotande eller ärekränkande och så länge som innehållet inte bryter mot en tredje parts immateriella rättigheter eller gör intrång i deras privatliv. Vidare får sådant innehåll inte innehålla virus, massutskick, kedjebrev eller någon form av "spam". Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan person eller enhet eller på något annat sätt vilseleda när det gäller informationens ursprung.

Genom att lämna in information ger du SquareTrade en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och fullständigt underlicensierbar rätt till att reproducera, använda, modifiera, publicera, anpassa, översätta, skapa derivatverk från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i vilka medier som helst. Genom att lämna in information anger och garanterar du också att innehållet är korrekt, att du äger eller har behörighet till att använda det innehåll du lämnar in och att användningen av innehållet inte kommer att skada någon person eller enhet. Du ger också SquareTrade rättigheten att kontakta dig angående deras produkter och tjänster.

Inköp; Övriga villkor
Ytterligare villkor kan gälla för inköp av varor eller tjänster och för specifika delar eller funktioner på webbplatsen, inklusive tävlingar, kampanjer eller andra liknande funktioner, för vilka alla villkor ingår i dessa användarvillkor utifrån denna referens. Du godkänner att följa sådana övriga villkor, inklusive där det är tillämpligt att du är av tillräcklig lagstadgad ålder för att använda eller delta i en sådan tjänst eller funktion. Om det uppstår en konflikt mellan dessa användarvillkor och villkoren som är publicerade för eller gäller för en viss del av webbplatsen eller för någon tjänst som erbjuds på eller via webbplatsen, ska de senare villkoren ha företräde med avseende på din användning av den delen av webbplatsen eller den specifika tjänsten.

SquareTrades eventuella skyldigheter med avseende på dess produkter och tjänster regleras endast av de avtal som de tillhandahålls enligt och ingenting på denna webbplats kan tolkas på så sätt att dessa avtal ändras.
SquareTrade kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen eller av gällande priser för sådana produkter eller tjänster. Materialet på webbplatsen avseende produkter och tjänster kan vara inaktuellt och SquareTrade åtar sig inte att uppdatera materialet på webbplatsen med avseende på sådana produkter och tjänster.

Patentinformation
SquareTrade äger ett eller flera amerikanska patent och patentansökningar under granskning som gäller för SquareTrades webbplatser och tjänster. Amerikanska förseglade patent nr. 6 658 394; 7 020 634; 7 092 912; 7 424 457 och ansökta patent.

Upphovsrättsinformation
Webbplatsen och innehållet på webbplatsen tillhör SquareTrade eller dess leverantörer och skyddas av USA:s upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Sammanställning, organisation och visning av innehållet samt alla programvaror och utvecklingar som används på och i samband med denna webbplats är SquareTrades exklusiva egendom. SquareTrade förbehåller sig alla rättigheter på webbplatsen och dess innehåll som inte specifikt har beviljats i några avtal med SquareTrade eller i användarvillkoren.

Upphovsrättsklagomål
SquareTrade respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att ditt arbete på något sätt har kopierats och har utsatts för upphovsrättsintrång kontaktar du oss på legal@squaretrade.com

Varumärkesinformation
SQUARETRADE och andra varumärken som förekommer på vår webbplats är registrerade varumärken som tillhör SquareTrade i USA och i andra länder. Andra SquareTrade varumärken, grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript som finns på webbplatsen är SquareTrades servicemärken, varumärken och företagsprofil och är endast SquareTrades exklusiva egendom. SquareTrades servicemärken, varumärken och företagsprofil får inte användas på något sätt som kan orsaka förvirring bland konsumenterna, på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar SquareTrade eller i samband med någon tjänst eller produkt som inte sponsras, godkänns eller produceras av SquareTrade. Alla andra varumärken som inte ägs av SquareTrade som visas på den här webbplatsen är deras respektive ägares egendom, som är eller inte är associerade med, anslutna till eller sponsrade av SquareTrade.

Konton, lösenord och säkerhet
Vissa funktioner eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen kan kräva att du öppnar ett konto. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för de uppgifter som finns på ditt konto, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som uppstår på ditt konto som ett resultat av att du inte har hållit dessa uppgifter säkra och konfidentiella. Du godkänner att omedelbart meddela SquareTrade vid obehörig användning av ditt konto eller lösenord eller om det har skett något annat brott mot säkerheten. Du kan hållas ansvarig för förluster som uppkommer av SquareTrade eller någon annan användare av eller besökare på webbplatsen till följd av att någon annan använder ditt ID, lösenord eller konto på grund av att du underlät att hålla dina kontouppgifter säkra och konfidentiella.

Du får inte vid något tillfälle använda någon annans ID, lösenord eller konto utan uttryckligt tillstånd och medgivande från innehavaren av det ID-kortet, lösenordet eller kontot. SquareTrade kan inte vara och kommer inte att vara ansvarig för förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte har fullgjort dessa skyldigheter.

Sekretesspolicyer
SquareTrade åtar sig att upprätthålla integriteten för alla personer som har tillgång till SquareTrades webbplats och tjänster. Du kan se vår sekretesspolicy här.

Länkar till andra webbplatser och till SquareTrades webbplats
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra oberoende tredje parts webbplatser ("länkade webbplatser"). Dessa länkade webbplatser tillhandahålls endast som en service för våra besökare. SquareTrade har ingen kontroll över sådana länkade webbplatser och SquareTrade har inget ansvar för och stöder inte innehållet på sådana länkade webbplatser inklusive informationen eller materialet som finns på sådana länkade webbplatser. Du måste göra din egen oberoende bedömning relaterat till din interaktion med dessa länkade webbplatser.

Brott mot dessa användarvillkor
SquareTrade kan lämna ut all information vi har om dig (inklusive din identitet) om vi anser att utlämnandet av sådan information är nödvändig i samband med utredning eller klagomål angående din användning av webbplatsen eller för att identifiera, kontakta eller väcka talan mot någon som kan orsaka skada eller kränka (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) SquareTrades rättigheter eller egendom, eller webbplatsens besökares eller användares rättigheter eller egendom, inklusive SquareTrades kunder. SquareTrade förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut all information som SquareTrade anser nödvändig för att följa gällande lagar, förordningar, rättsliga processer eller myndighetsförfrågningar. SquareTrade kan också lämna ut dina uppgifter när SquareTrade bestämmer att tillämplig lag kräver eller tillåter ett sådant utlämnande, inklusive utbyte av information med andra företag och organisationer för att förebygga bedrägeri.

Du bekräftar och samtycker till att SquareTrade kan bevara eventuell överföring eller kommunikation mellan dig och SquareTrade via webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via webbplatsen och kan också lämna ut sådan information om detta är nödvändigt enligt lag eller om SquareTrade bestämmer att sådant bevarande eller utlämnande är rimligt nödvändigt för att (1) följa rättsliga processer, (2) tillämpa dessa användarvillkor, (3) svara på anspråk att sådana uppgifter inkräktar på andras rättigheter, eller (4) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för SquareTrade, dess anställda, användare av eller besökare på webbplatsen och allmänheten.

Du samtycker till att SquareTrade efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande kan säga upp din åtkomst till webbplatsen och/eller blockera din framtida åtkomst till webbplatsen om vi avgör att du har brutit mot dessa användarvillkor eller mot några andra avtal eller riktlinjer som kan vara associerade med din användning av webbplatsen. Du samtycker också till att eventuella överträdelser av dessa användarvillkor utgör en olaglig och orättvis affärspraxis och kommer att leda till irreparabel skada för SquareTrade, där monetära skador skulle vara otillräckliga, och du samtycker till att SquareTrade erhåller alla förelägganden eller andra skäliga rättsmedel som SquareTrade anser nödvändiga eller lämpliga under sådana omständigheter. Denna kompensation är tillägg till eventuell annan kompensation som SquareTrade kan ha såväl i rättsligt som i objektivt hänseende./p>

Du samtycker till att SquareTrade efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande kan säga upp din åtkomst till webbplatsen på grund av orsaker som innefattar (men inte är begränsade till) (1) begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, (2) begäran från dig (självinitierade kontoborttagningar), (3) nedläggning eller materiell ändring av webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via webbplatsen, eller (4) oväntade tekniska frågor eller problem.

Om SquareTrade vidtar några rättsliga åtgärder mot dig som ett resultat av dina överträdelser av dessa användarvillkor, har SquareTrade rättighet att återhämta från dig och du samtycker till att betala alla rimliga advokatavgifter och kostnader för en sådan åtgärd, förutom eventuella andra bistånd som beviljats SquareTrade. Du samtycker till att SquareTrade inte är ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av din åtkomst till webbplatsen till följd av eventuella brott mot dessa användarvillkor.

Ogiltig när detta är förbjudet
SquareTrade administrerar och driver webbplatsen www.squaretrade.com från dess plats i San Francisco, Kalifornien, USA. Även om webbplatsen är tillgänglig över hela världen är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som diskuterats, refererats till, tillhandahållits eller erbjudits via eller på webbplatsen tillgängliga för alla personer eller på alla geografiska platser, eller lämpliga eller tillgängliga för användning utanför USA. SquareTrade förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande begränsa tillhandahållandet och mängden av alla funktioner, produkter eller tjänster till någon person eller något geografiskt område. Alla erbjudanden för alla funktioner, produkter eller tjänster som görs på webbplatsen är ogiltiga när detta är förbjudet. Om du väljer att komma åt webbplatsen från utanför USA gör du detta på eget initiativ och du är ensam ansvarig för att följa gällande lokala lagar.

Diverse
Du får inte använda, exportera eller återexportera något innehåll eller någon kopia eller anpassning av sådant innehåll eller någon produkt eller tjänst som erbjuds på webbplatsen i strid mot gällande lagar eller förordningar, inklusive men inte begränsat till amerikanska exportlagar och förordningar.

Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor hålls som ogiltig eller ogenomförbar av behörig domstol eller annan rättslig instans ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras till den minsta möjliga omfattning som krävs och ersättas med en giltig bestämmelse som bäst uppfyller avsikten med dessa användarvillkor, så att dessa användarvillkor förblir giltiga och i kraft. Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och SquareTrade med avseende på din användning av webbplatsen och alla andra skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser som tidigare har existerat mellan dig och SquareTrade med avseende på sådan användning ersätts härmed och annulleras. Utöver vad som anges i ett inköpsavtal som du ingår i med SquareTrade, accepterar SquareTrade inte några motförslag till dessa användarvillkor och alla sådana erbjudanden avvisas kategoriskt. Om SquareTrade misslyckas med att insistera på eller upprätthålla ett strikt utförande av dessa användarvillkor ska det inte tolkas som ett avstående från SquareTrade av någon bestämmelse eller rättighet att tillämpa dessa användarvillkor, inte heller ska någon uppförandekod mellan SquareTrade och dig eller någon annan annan part anses modifiera någon bestämmelse i dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor ska inte uppfattas eller tolkas för att ge några tredje parter några rättigheter eller kompensationer.

SquareTrade ger dig åtkomst till SquareTrades internationella data som därför kan innehålla referenser eller korsreferenser till SquareTrades tjänster som inte har tillkännagivits i ditt land. Sådan hänvisning innebär inte att SquareTrade avser att tillkännage sådana produkter, program eller tjänster i ditt land.

Ansvarsfriskrivning
BORTSETT FRÅN VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I ETT AVTAL MELLAN DIG OCH SQUARETRADE, TILLHANDAHÅLLS ALLT INNEHÅLL, ALLA TJÄNSTER OCH PRODUKTER PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN "SOM DE ÄR" UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG. SQUARETRADE OCH DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE AVSTÅR FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR WEBBPLATSENS LÄMPLIGHET, DESS INNEHÅLL OCH PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV SQUARETRADE PÅ WEBBPLATSEN FÖR DINA SÄRSKILDA TILLÄMPNINGS- OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. SQUARETRADE GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL, ELLER PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS PÅ WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA KRAV. MED FÖRBEHÅLL FÖR EVENTUELLA VILLKOR ENLIGT AVTALET MELLAN DIG OCH SQUARETRADE, SKA SQUARETRADE, DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, PÅFÖLJANDE, TILLFÄLLIGA ELLER STRAFFSKADOR, ÄVEN OM SQUARETRADE, DESS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. Vissa statliga lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. Om dessa lagar gäller dig, kan vissa eller alla ovanstående ansvarsfriskrivningar, undantag eller begränsningar inte vara tillämpliga på dig och du kan ha ytterligare rättigheter.

Skadestånd
Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla SquareTrade, dess anställda, tjänstemän, chefer, entreprenörer, advokater och agenter (”skadeståndsberättigade") skadelösa mot alla anspråk, kostnader, skulder, förluster, kostnader och skador av något slag, inklusive rimliga advokatkostnader som skadeståndsberättigade kan ådra sig (i) i samband med din användning av eller missbruk av webbplatsen eller någon länkad webbplats eller (ii) till följd av innehållet som du tillhandahåller.

Gällande lag; c
Du godkänner att alla frågor som är relaterade till din åtkomst till eller användning av webbplatsen, inklusive alla tvister, ska regleras av lagarna i USA och i Kalifornien, utan hänsyn till deras motstridiga lagbestämmelser. Du samtycker till egen jurisdiktion och plats för staten och federala domstolar i San Franciscos län i Kalifornien och avstår från invändningar mot sådan jurisdiktion eller plats. Eventuella anspråk enligt dessa användarvillkor måste utredas inom ett (1) år efter att grund för talan har uppstått, annars preskriberas sådant anspråk eller grund för talan. Anspråk som görs enligt de separata villkoren för inköp av varor och tjänster omfattas inte av denna begränsning. Ingen ersättning får sökas eller tas emot för andra skadestånd än utgifter för utlägg, förutom om den segrande parten har rätt till avgifter och advokatkostnader. I händelse av eventuella kontroverser eller tvist mellan SquareTrade och dig själv som uppkommer av eller i samband med din användning av webbplatsen ska parterna försöka lösa sådan tvist så snart som möjligt och i god tro. Om vi inte kan lösa sådan tvist inom rimlig tid (får inte överstiga trettio (30) dagar), kan endera parten lämna in sådan kontrovers eller tvist till medling. Om tvisten inte kan lösas genom medling är parterna fria att utöva alla rättigheter eller rättsmedel som är tillgängliga för dem enligt gällande lag.

Kontaktinformation
Om du har några frågor angående dessa användarvillkor kontaktar du SquareTrade på legal@squaretrade.com, eller via brev till 360 3rd Street, 6th Floor, San Francisco, Kalifornien 94107, USA.

tillbaka till toppen

Senast uppdaterad 2017-10-31